English

亞青活動

Chapter's Update亞青活動

越南台灣商會聯合總會青商會拜訪駐新加坡童振源大使

ASTCCJC Events亞青活動

越南活動

ASTCCJC Events亞青活動

亞洲台灣商會聯合總會青商會 x 新創青年會

ASTCCJC Events亞青活動

深春企業參訪活動 龍泰磁磚・金陶窯業股份有限公司

ASTCCJC Events亞青活動

亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團

亞青活動

世青第十二屆第二次理監事聯席會議

ASTCCJC Events亞青活動

亞青理監事新春餐聚

亞青活動

亞青理監事新春餐聚

亞青活動

新創青年會 「名人講座春酒晚宴」

亞青活動

新創青年會會長交接暨尾牙晚宴

亞青活動

亞青第29屆 第二次理監事會議

亞青活動

亞青第十一屆 第二次 理監事會議